Temat: Skała i klucze – fundament i władza otwierania nieba

Herby Papieży: 

- Jan Paweł II

- Benedykt XVI 

- Franciszek 


Jan Paweł II
Benedykt XVI 
Franciszek 

PRZECZYTAJ / NIE PRZEPISUJ/

Klucz jest symbolem władzy. W dawnych czasach władca posiadał klucze do bram miejskich. Symbolami władzy papieskiej są dwa klucze - złoty i srebrny, będące stałymi elementami każdego herbu papieskiego.

Złoty klucz oznacza władzę odpuszczania grzechów.

Srebrny klucz -symbolizuje władzę polegającą na nieomylności w sprawach wiary i duchowy autorytet.

Słowa, jakie Pan Jezus skierował do Piotra - pierwszego papieża: „cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie", kieruje również do każdego kolejnego papieża. Oznacza to, że otrzymuje władzę w Kościele od samego Pana Jezusa który jest w niebie, stając się Jego zastępcą na ziemi.

 

Przeczytaj Fragment Ewangelii Mateusza 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? ” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie? ” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

Odpowiedz na pytania i prześlij e-mail kdominik@o2.pl

 

      - Co jest charakterystycznego w każdym herbie papieskim? 

- Za kogo ludzie uważali Jezusa?

- Jakiej odpowiedzi udzielił Szymon Piotr Jezusowi?

- Kto objawił Piotrowi, kim naprawdę jest Jezus?

- Co znaczy imię Piotr?

- Jaki symbol władzy otrzymał Piotr od Jezusa?